Polityka Prywatności Matt Remay Group

§.1 Postanowienia Ogólne 


1. Administratorem Państwa danych jest firma Matt Remay Group Mateusz Twardosz z siedzibą przy ul. Heweliusza 1, 30-726 Kraków, NIP: 679-302-05-19, REGON:122975023. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności. 

3. Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym traktujemy jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 


§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wysyłają Państwo zapytanie poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie, to przetwarzamy Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko, adres IP, adres zamieszkania. 

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną̨ Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści ofert, umów, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, 

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: [email protected]
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres email: [email protected], informacji o braku zgody i prośbę o usunięcie danych osobowych. 

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

9. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Ocena: 5 (100%), głosów: 4